Ing. Alena Drvotová - soudní znalec v oboru ekonomika - ceny a odhady podniků

Ing. Alena Drvotová

ZNALEC jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2007,
č.j. Spr. 4099/2006 pro základní obor: ekonomika, pro odvětví: ceny a odhady se specializací: oceňování podniků

a

ODHADCE na základě Koncesní listiny vydané Magistrátem města Kladna ze dne 20. 2. 2006 č.j. OŽ/2555/06/DAN pro předmět podnikání: oceńování majetku pro věci movité, nehmotný majetek, finanční majetek, podnik

Motto

Oceňování podniků je ve znaleckém oboru ekonomika kvalifikací „nejvyšší“.

Určující je vždy účel ocenění. Tomu se musí přizpůsobit oceňovací přístup a způsob ocenění.